Eğitim Yenilikçi, kaliteli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla fark yaratıyoruz

Ar-Ge ve İnovasyon ile uluslararasılaşmada öğrenme süreci halen devam eden bir sanayileşme süreci yaşamaktayız. Dolayısıyla kalifiye insan kaynağı tarafından, iş dünyasına gerçekleştirilen bilgi transferi hala kritik bir öneme sahip. Çünkü firmaların mevcut imkanlardan yararlanmaları, ihtiyacı olduğu bilgiye ulaştığı oranda mümkün olmaktadır.

Biz E-CO Danışmanlık olarak, TTO, Teknopark ve diğer bölgesel kuruluşlar ile ortak çalışma alanları yaratarak, ekosistemin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Eğitimlerimizi modül sistematiği ile bir süreç yönetimi olarak gerçekleştiriyor, teorik ve uygulamalı olarak öğrenmeye dayalı içeriklerden oluşturuyoruz.

Networkümüzde bulunan alanında uzman kişilerden oluşan eğitmen kadromuzla hizmet sunuyoruz.

Eğitim Hizmetlerimiz

İnovasyon Yönetimi

İnovatif faaliyetler, yeni teknolojiler, yeni ürünler & hizmetler, yeni üretim süreçleri ve yeni örgütsel yapılar geliştirmeyle ilgili yenilikçi çabaları kapsamaktadır. İnovasyon yönetimi, firmaların sahip olduğu yeniliklerin yönetimini ifade etmektedir. Drucker (2003), inovasyon yönetimi kavramını “işletmelerin iç ve dış çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek için düzensiz ve karmaşık yapının yanı sıra yönetimsel faaliyetlerini harekete geçirerek inovasyonu bir süreç içerisinde kontrol altında gerçekleştirme faaliyetleri” olarak tanımlamaktadır. İnovasyon, ülkeler ve işletmeler için kaçınılmaz bir rekabet stratejisi haline gelmiştir. Bu yönüyle inovasyonun ekonomi, toplum ve işletmeler için etkisini üç başlık altında sıralamak mümkündür.

İnovasyon;

  • Ekonomiler için sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın,
  • Toplumlar için sosyal refah artışının,
  • İşletmeler ve ulusal ekonomiler için de uluslararası rekabet aracı haline gelmiştir.

Küreselleşme ile birlikte bilginin, teknolojinin ve insan gücünün hızlı ve serbest dolaşımı, bilgi ve teknolojideki hızlı gelişme, tüketicilerin yaşam tarzlarındaki değişimin hızlanması ve beklentilerinin artması işletmeleri kaçınılmaz olarak inovasyon yapmaya itmiştir. işletmeler, kendilerine sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak, karlılıklarını ve pazar paylarını artıracak, yeni pazar fırsatları yaratacak bu inovasyonları etkili ve verimli bir şekilde yönetmeli ve ticarileştirmelidir.

Biz E-CO Danışmanlık olarak, alanında uzman kişilerden oluşan eğitmen kadromuzla  kapsamlı bir inovasyon yönetimi eğitimi sunuyoruz.

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.