ECO DANIŞMANLIK EĞİTİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI Kabul et ve Kapat

Giriş

Değerli kullanıcılarımız, ECO Danışmanlık Eğitim Ticaret Limited Şirketi (“biz” veya “E-CO”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine azami özeni göstermekteyiz. Bu nedenle, internet sitemiz https://e-co.com.tr (“Site”) kapsamında kişisel verilerinizi işlemekte ve aktarmaktayız. Bu nedenle, bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası aracılığıyla (“Politika”) kişisel verilerinizi nasıl ve neden topladığımızı, kullandığımızı, depoladığımızı ve paylaştığımızı şeffaf bir şekilde açıklamak, ayrıca kişisel verilerinizi bizimle paylaşmak hususunda sahip olduğunuz hakları ve tercihleri özetlemek istiyoruz. 

Belirtmek isteriz ki, kişisel verilerinizi bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası'nda açıklanan amaçlar doğrultusunda, açık rızanız ile veya açık rızanıza gerek olmaksızın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK") düzenlenen istisnalar kapsamında işleyebilir ve/veya üçüncü kişilere aktarabiliriz. 

Siteyi kullandığınızda bizimle kişisel veri paylaştığınızda işbu Politika’yı kabul etmiş sayılmaktasınız. 

Topladığımız Veriler ve Kullanım Şartları

Site’de yer alan iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişim kurmanız halinde ad-soyad, telefon numarası ve e-posta adresinizden oluşan kişisel verileriniz, görüş öneri ve iletişim talebinizin değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda size geri dönüş yapılabilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ve KVKK Madde 5 Fıkra 2(f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir. 

Ayrıca, iletişim formunda yer alan “Mesaj” başlığı altında, Şirketimiz ile yukarıdaki yer verilen bilgiler haricinde bir kişisel veri paylaşmış olmanız halinde, paylaşmış olduğunuz bu kişisel veriler KVKK Madde 5 Fıkra 2 (d) bendi uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir. 

Benzer şekilde, doğrudan kurumsal e-posta adresimize e-posta göndererek bizimle iletişim kurmanız halinde ad-soyad, e-posta adresi ve mail içeriğinde yer alan diğer kişisel verileriniz tarafınızla iletişimin sağlanması ve iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ve KVKK Madde 5 Fıkra 2(f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Site’de yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle Şirket’imize iş başvurusu yapabilirsiniz. Bu durumda, ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, başvurulan pozisyon, cinsiyet, doğum tarihi, adres, uyruk, medeni durum, sürücü belgesi bilgisi, öğrenim bilgisi, askerlik durumu, iş deneyimi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar seviye bilgisi, katıldığınız kişisel-mesleki gelişim, eğitim veya kurs bilgileri, önceki işyerinde çalıştığınız süre bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması veya ifası"" ve KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması"  hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

İş başvurunuz sonucu tarafınızla iş akdi kurulmamış olsa dahi, KVKK Madde 5 Fıkra 1 uyarınca “açık rızanız” alınmak kaydıyla, paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz açılacak yeni pozisyonlar için değerlendirilmek üzere Şirketimize ait veri tabanında saklanmaya devam edilebilecektir.

Şirketimiz ile aranızdaki ilişki sebebiyle mentör olarak çalışmakta iseniz KVKK Madde 5 Fıkra 1 uyarınca “açık rızanız” alınmak kaydıyla, tarafınıza ait ad-soyad, eğitim ve sertifika bilgileri, iş tecrübesi, mesleki yeteneklere ilişkin bilgiler, üye olunan organizasyon, sosyal medya hesapları ve fotoğraftan oluşan kişisel verileriniz BİGG+ projesinin tanıtımının yapılması amacıyla Site ve sosyal medya hesaplarımızda kullanılabilecektir. 

Benzer şekilde, ECO bünyesinde faaliyet gösteren çalışan veya danışmanlardan iseniz KVKK Madde 5 Fıkra 1 uyarınca “açık rızanız” alınmak kaydıyla, şahsınıza ait ait ad-soyad, eğitim ve sertifika bilgileri, öğrenim bilgileri, iş tecrübesi, mesleki yeteneklere ilişkin bilgilerin üye olunan organizasyonlar, sosyal medya hesapları ve fotoğraftan oluşan kişisel verileriniz ECO’nun tanıtımının yapılması amacıyla Site ve sosyal medya hesaplarımızda kullanılabilecektir.

Önemle belirtmek isteriz ki, işbu Politika’da yer alan süreçler kapsamında işlenen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından server (depolama) hizmeti alınması nedeniyle KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki nedenine dayalı olarak e-posta ve server (depolama) hizmeti almakta olduğumuz firmaya aktarılmaktadır.

İlaveten, topladığımız kişisel verilerinizi açık rızanızın varlığı dahilinde sizinle e-posta, telefon, SMS (metin mesajı) gibi yollarla tanıtım ve reklam amaçlı irtibata geçmek için kullanabiliriz.

 

Ayrıca, Site üzerinden yapacağınız iş başvurularında referans göstermeniz halinde referans gösterdiğiniz kişi/lere ait; ad-soyad, e-posta adresi, unvan ve telefon numarasından oluşan kişisel veriler tarafımızca işlenecektir. Bu halde, bu kişi/lere ait kişisel verilerin işlenmesi açısından, bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu önemle belirtmek isteriz.

Güvenlik Önlemleri

Kişisel verileriniz yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesine uygun olarak saklanmaktadır. Saklama süresinin sona ermesi ile birlikte kişisel verileriniz KVKK’ya ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde imha edilmektedir.

Bağlantılar

Site’de üçüncü taraflara ve üçüncü taraf web sitelerine bağlantı verebiliriz. İşbu Politika yalnızca Site’ye ilişkin olup üçüncü taraflar ve üçüncü taraf web siteleri bakımından herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu bağlamda, Site üzerinden link verilen diğer web sitelerinin kontrol edemediğimizin altını çizmek isteriz. Böyle bir durumda lütfen Site’den ayrıldığınızı ve sağladığınız kişisel verilerin bu Politika kapsamında olmadığını dikkate alınız. Kişisel verilerinizi nasıl topladıklarını ve işlediklerini öğrenmek için ilgili web sitesinin gizlilik politikasını okumanızı öneririz.

Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında E-CO’ya başvurarak; 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, hakkınız bulunmaktadır. 

Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Çankaya Mahallesi, And Sokak, No:8/9 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde info@e-co.com.tr elektronik posta adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.

Politikamızdaki Değişiklikler

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası’nın Yürürlük Tarihi aşağıda belirtilmiştir. İşlediğimiz kişisel verilerde, kullandığımız teknolojilerde değişiklik olması durumunda bu Politikayı güncelleyebiliriz. Politikalarda esaslı bir değişiklik yaptığımız takdirde Site’de güncellenmiş Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile birlikte sizlerin dikkatini çekecek bir bildirim yayınlanacaktır. Ayrıca bu durumu kayıtlı iletişim bilgilerinizi (örneğin, e-posta, bildirim veya eş değerdeki başka bir yöntem) kullanmak suretiyle size bildiririz. Bahsi geçen bildirimleri yaptıktan sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz halinde Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Bu Politika’nın en son ne zaman güncellendiğini görmek için, lütfen aşağıdaki "Son Güncelleme" kısmına bakın.

Yürürlük Tarihi: 15.05.2021


Çerez Politikası

ECO Danışmanlık Eğitim Ticaret Limited Şirketi (“ECO”) olarak, https://e-co.com.tr/ internet sitesinde ve mobil uygulamalarda (bundan böyle hep birlikte “Platform” olarak anılacaktır) küçük veri dosyaları niteliğindeki teknolojileri kullanmaktayız. Bu teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmanız amacıyla, kullandığımız teknoloji türlerini, bunların ne işe yaradığını ve bu konudaki tercihlerinizin nasıl yönetileceğini açıklamak için işbu Çerez Politikası’nı hazırladık.

Teknik çerezler, oturum çerezleri, flash çerezler, analitik çerezler, otantikasyon çerezler, kişiselleştirilen çerezler, üçüncü parti çerezleri ve kalıcı çerezler gibi farklı çerez türleri mevcuttur.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

İnternet sitelerini ve çevrimiçi hizmetleri ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda ağ sunucusuna ya da cihaza depolanmış oldukça çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan küçük çapta metin dosyalarına çerez adı verilmektedir. İnternet sitelerinin daha verimli ve kullanıcıya özgü çalışmasını sağlamak ve raporlama bilgilerinin sunulması ve hizmet ya da reklamların kişiselleştirilmesi amaçlarıyla çerezler yaygın olarak kullanılırlar. Platform üzerinde çerez kullanımının pek çok amacı bulunmaktadır. Bunlar,

 • Platformun düzgün şekilde çalışmasının sağlanması,
 • Platformun performans ve işlevselliğinin artırılması aracılığı ile kullanıcıya sunulan hizmetlerin geliştirilmesi
 • Platformun iyileştirilmesi, yeni özellikler oluşturulması, özelliklerin kullanıcı tercihlerine göre kişisel hale getirilmesi
 • Kullanıcıların Platformu ziyaretleri ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesi,

Oturum Çerezleri

Platform’da kullanıcıların siteyi ziyaret ettikleri süre içinde kullanılan, tarayıcının kapatılması sonucu silinen geçici süreli çerezlere verilen isimdir. Bu tür çerezlerde asıl amaçlanan ziyaret edilen süre boyunca Platform’un düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Örnek olarak çok sayıda sayfadan oluşan online formların doldurulması verilebilir.

Kalıcı Çerezler

Platform’da işlevselliğin artırılması, ziyaretçilere daha seri ve kaliteli bir hizmet sunulması amaçlanan çerez türüdür. Platformun kullanım amacı göz önünde bulundurularak bu çerez türünde kullanıcıya özel öneriler hazırlanmaktadır.

Kalıcı çerezler, Platform’u ilk ziyaretinizde oluşturulur ve tarayıcınızı kapattıktan veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra dahi cihazınızda saklanır. Bir başka deyişle, kalıcı çerezler oturum çerezinden farklı olarak, sabit diskinizde sizin tarafınızdan silinmediği sürece kalır.  Bu tür çerezler sayesinde aynı cihaz ile Platform’un ziyaret edilmesi halinde bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve çerez varsa daha evvel sitenin ziyaret edildiği anlaşılır.

Platform’da Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

Teknik/Zorunlu Çerezler

Teknik çerezler, Platformun’un düzgün bir şekilde çalışmasını, Platformda sunulan hizmetlerden yararlanmayı sağlamak için mecburi olan çerezlerdir. Çalışmayan alan ve sayfaların tespitini yapar. Bu çerezlerin kullanılmaması halinde Platform’un düzgün bir şekilde çalışması mümkün değildir.

Otantikasyon Çerezleri

Şifreleri yardımı ile ziyaretçilerin Platform’a giriş yapmaları halinde Platform’a giriş yapılan her seferde yeniden şifre girilmemesi için kullanılan çerez türüdür.

Flash Çerezleri

Platform üzerinde yer alan görüntü ve sesleri etkinleştirmek için kullanılır.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcı davranış ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Tercihlerin farklı internet sitelerinde kullanımını sağlamaktadır. Örneğin; dil tercihi.

Analitik Çerezler

Platformu ziyaret edenlerin sayısı, görüntüleme sayısı, ziyaret saati gibi analitik sonuçların üretimini sağlamak amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir Mi?

Tarayıcı ayarlarını değiştirmek sureti ile çerezler ile ilgili tercihlerin kişiselleştirilmesi mümkün olmaktadır. Ancak çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Platform’u kullanmaya devam edebilirsiniz fakat bu durumda Platform üzerinde bazı özelliklerin işlevselliğini kaybedeceğini de belirtmek isteriz. Platform’da kullanıcı deneyimleri etkilenebilir. Sayfayı ziyaret ettiğinizde tekrar kişisel verileri bulamayabilirsiniz.

Şayet Platform’un görüntülenmesi için farklı cihazlar kullanılıyor ise bu cihazlarda çerez tercihlerinin uygun bir şekilde ayarlanmış olduğundan emin olunmalıdır.

Artık çerez almak istemiyorsanız çerezleri kabul etmek, reddetmek ve silmek için internet tarayıcınızı kullanabilirsiniz. Bunun için tarayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyin (genellikle "Help" (Yardım), "Tools" (Araçlar) veya "Edit" (Düzenle) ayarlarında bulunur).

Genel tarayıcılarda çerezlerin nasıl kontrol edileceği ile ilgili rehber aşağıda verilmiştir.

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

MacOS Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mobil cihazınızda çerezlerin nasıl kontrol edileceği ile ilgili rehber aşağıda verilmiştir.

Apple Cihazlarda:

Tarama geçmişinizi ve çerezleri silmek için: "Ayarlar> Safari> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyiniz.

Yalnızca çerezleri silip geçmişinizi tutmak için: "Ayarlar> Safari-> İleri Düzey> Web Sitesi Verileri> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyiniz.

Çerezleri engellemek için: "Ayarlar> Safari> Tüm Çerezleri Engelle" adımlarını izleyiniz.

Android Cihazlarda:

Çerezleri silmek için: "Chrome uygulaması> Ayarlar> Gizlilik> Tarama verilerini temizle> Çerezler, medya lisansları ve site verileri> Verileri Temizle" adımlarını izleyiniz.

Çerezleri engellemek için: "Chrome Uygulaması> Ayarlar> Site Ayarları> Çerezler" adımlarını izleyiniz.

Diğer tarayıcı ve cihaz türleri hakkında bilgi edinmek için bu linklerden yararlanabilirsiniz. http://www.aboutcookies.org/, http://www.cookiecentral.com/faq/.

Çerez Politikasındaki Değişiklikler

Bu Çerez Politikası’nın Yürürlük Tarihi aşağıda belirtilmiştir. Sunduğumuz hizmetlerde ve kullandığımız teknolojilerde değişiklik olması durumunda bu Çerez Politikası’nı güncelleyebiliriz. Çerez Politikası’nda esaslı bir değişiklik yaptığımız takdirde Platform’da güncellenmiş Çerez Politikası ile birlikte sizlerin dikkatini çekecek bir bildirim yayınlanacaktır. Ayrıca bu durumu kayıtlı iletişim bilgilerinizi (örneğin, e-posta, bildirim veya eş değerdeki başka bir yöntem) kullanmak suretiyle size bildiririz. Bahsi geçen bildirimleri yaptıktan sonra Platform’u ve hizmetleri kullanmaya devam etmeniz halinde Çerez Politikası’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Bu Çerez Politikası’nın en son ne zaman güncellendiğini görmek için, lütfen aşağıdaki "Son Güncelleme" kısmına bakın.

Yürürlük Tarihi: 17.07.2021

Son Güncelleme: 15.07.2021

©2018 E-CO Consulting & Coaching. All Rights Reserved.